2012 MCIRA MEN'S SOFTBALL PLAYOFFS
                                   As of: August 31
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
Mets 1st - Hennion & Walsh # 1 20
Gm. 2
Phillies 6th Reckitt Benckiser 13   H & W # 1  15
Gm. 1 Tiffany     5 Gm. 10
Phillies 7th - Tiffany    21  
  H & W # 1
     
Phillies 3rd    M. Lynch     8   Gm. 14  HW 29-14
Gm. 3   Gm. 15  HW 23-20
     
  KPMG  2  
Cardinals 4th KPMG      24  
 
 
 
Phillies 2nd   Hennion & Walsh # 2  12   H & W # 1
Gm. 4    
8 innings   Gm. 20 HW 19-16
  TDI/Siemens  16   Gm. 21 REMN  22-17
Mets 4th    TDI/Siemens   14 Gm. 11   Gm. 22 HW 15-12
  TDI/Siemens  
   
   
Cardinals 1st   NYL    11    
Gm. 5    
     
  NYL  7  
Mets 5th -   Honeywell     4   2012
  MCIRA
  MENS
Phillies 1st - Kraft # 1   CHAMPIONS
Gm. 6   Hennion & Walsh #1
   
  Kraft  13  
Cardinals 5th       MMH Gm. 12   CONGRATULATIONS!!
  Avis     
   
    Gm. 17  Avis 15-12  
Cardinals 3rd  Avis    19   Gm. 18 REMN 17-9  
Gm. 7   Gm. 19 REMN 19-2  
     
  Avis   20    
Mets 3rd   Tek Systems    11    
   
   
    REMN
Cardinals 2nd   Rothstein Kass    19  
Gm. 8    
   
  Rothstein  12  
Phillies 5th Wilson Elsner   13 Gm. 13  
  REMN    
 
 
Mets 2nd   REMN     16  
Gm. 9  
   
  REMN  16
Phillies 4th Amerprise/Quintiles  1